5 Sep 2016

FFBL Management Associate Program 2016

September 05, 2016
Fauji Fertilizers Bin Qasim Plant Limited Management Associate Program
                                                                                                      
Last Date: 18 September,2016

VACANCIES:

01. Electrical Engineering
02. Mechanical Engineering
03. Chemical Engineering
04. Electronics/Instrumentation Engineering
05. Chemist
06. Supply Chain Management
07. Information Technology
08. HSEQ
09. Finance


ADVERTISEMENT: